วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านชาติพันธุ์วิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จากหลักฐานด้านวัตถุ เอกสารและตำนาน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

สำรวจ แสวงหาและ รวบรวมวัตถุทางชาติพันธุ์ และโบราณวัตถุศิลปวัตถุทั้งที่เป็นทรัพย์แผ่นดิน และที่เป็นหลักฐานแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อการจัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาติพันธุ์วิทยา และเพื่อการอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติตามพรบ.

จัดทำทะเบียนวัตถุทางชาติพันธุ์ และวัตถุอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อการสืบค้น และให้บริการ

ทำนุบำรุง และดูแลรักษาความปลอดภัยแก่อาคารและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ

เผยแพร่ให้ความรู้ด้านชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และด้านพิพิธภัณฑ์ แก่สาธารณชนในพื้นที่ ด้วยการจัดนิทรรศการ (ถาวร ชั่วคราว และเคลื่อนที่) ผลิตสื่อและกิจกรรมบริการทางการศึกษาทุกประเภท

สร้างและส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑ์

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย อาทิ

การตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

การพิจารณาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ

การตรวจพิสูจน์ กำหนดอายุสมัย กำหนดค่าทรัพย์สิน และประเมินราคาโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ฯ

การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้แก่ คู่มือการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออนอกราชอาณาจักร และ ตรวจสถานการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

จัดนิทรรศการพิเศษ เช่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และนิทรรศการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เป็นต้น

หน่วยงานย่อยภายใน ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 1 งาน คือฝ่ายวิชาการและ งานธุรการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

44 ม 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : 0 2902 7568 – 9
Emal : nm_khanchanapisek@finearts.go.th